وخداصبرکرد... 

کودکی 17ماهه،هنوزقدرت تکلم ندارد،هنوزلبخندهایش ازهرصحنه ای دلرباترست،هنوزواژه های بی معنای زبان کوچکش پرمعناترین کلمات درمدح پروردگارست وهنوزپاکترین فطرت الهی رانمایش میدهد.. نامش علی بودوزنده درآتش توحش یهودسوخت... وخداصبرکرد...

و خدا صبر کرد...!

 

علی جان مرگ جانسوزتو هرقلبی راآتش می زندودل هرانسانی رامی سوزاند.


شهادت تو،داغ شیرخواره ی شهید کربلارادردلها زنده کرد...ناله های مادرت یادربابه خاتون رابه ذهنهای خاک گرفته یمان رساند...وقاتلان توباحرمله دردوزخ شریک عذاب خواهندبود،لعن ابدی براووبرهمه کودک کشان،که ازهرجنبنده ای درزمین نحستروکثیف ترند..."ان الشر الدواب الصم البکم الذین لایعقلون"انفال22.


علی کوچک فلسطینی به همان گناهی بی رحمانه کشته شدکه شش ماهه امام حسین ع به روی دستانش...


وهیچ مصیبتی به عظمت مصیبت امام حسین نمیرسد..لایوم کیومک یااباعبدالله..آنروزآسمانیان شاهدشهادت علی اصغر بودند،آنگاه که بی تاب وگریان به خداشکایت آن قوم نابکاررا کردند،خداوند آنان رابه صبرامرکرد،پس عرشیان منتظرانه بااشک وآه عمیق ترین دعای فرج رازمزمه کردندوعاشوراخداصبرکرد...وبازصبر کرد...


اومنتظرانه صبرمی کند درحالیکه بی شک اشتیاق اوبه ظهورمنجی عالم عج در کمالی وصف ناشدنی ست.همه شیرخواره های عالم به فدای علی اصغرامام حسین ع..آنگاه که تیرسه شعبه گلوی تشنه ونازک اورادرید خدانظاره گربوداماصبرکرد،آنروزبعدازآن مصیبت تکرارنشدنی ،نه زمین اهلش رابلعیدونه آسمان برسرآنان فرودآمد،چراکه سنت الهی بر آن نبوده که بساط ظلم وکفروابلیس بامعجزه اززندگی آدمی برچیده شود...وچه صبردردناکی خدادادرد...


سالها وقرنهاست که اومنتظرست وبه این انتظار،صبورانه تازمانی ادامه خواهددادکه بشرازعمق جانش مشتاق آمدن منجی آخرباشد،هرگاه این عطش لبریزشدآنگاه ندای الهی "اناالمهدی..انا الصمصام المنتقم..."درگوش عالم طنین اندازمیشود.پس زمانی این اشتیاق وعطش زمینه ظهور اوعج خواهدشدکه به قلب وعمل ثابت کنیم که ازظلم وگناه ودوری ازحق بیزاریم.


مردم!گناه ظهور رابه تاخیرمی اندازدوتاخیرظهور،دل ظالم راسیاهتروظلم اوراوحشیانه ترمی کندوخداهنوز منتظرست،هنوزبرسرسجاده بندگی چشم به راهست که شایدآدمی ازاین همه تاریکی وبی رحمی به ستوه آیدپس بادلی خسته ولبی آکنده ازاقراروقلبی پرازتوبه برگردد.


مردم!آسمانیان به انتظارشمایندتا کی این غیبت غافلانه ی بشرتمام میشود؟!


تا به کی...
آسمانیان منتظردستهای فقیرانه ای هستند که به درگاه رحمان گشوده شده وباهمان سوزملایکه درروزعاشورابگویند:
الهی به مظلومیت شیرخواره ی ابا عبدالله عجل لولیک الفرج
مردم !خدامنتظرست،منتظرما...

نویسنده : محبوبه وحید /مدرسه علیمه حضرت زینب سلام الله علیها

http://www.hozehkh.com/OneEntry.aspx?entryID=12336