شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ *مرا كفن نكنيد و با لباس خون آلود به خاك بسپاريد با همان لباس به زيارت امام حسين (ع) كه سالها آرزويش را مى كشيدم بروم البته لياقت زيارت امام حسين را در دنيا نداشتم و اميدوارم با ريخته شدن خونم، هزاران منتظر كه سالها انتظار قبر شش گوشه امام حسين (ع) را مى كشيدند، باز شود و با پيروزى مسلمين ملت بتوانند آزادانه به زيارت مولايشان شرف ياب شوند .* فرازي از وصيت‌نامه شهيد ابراهيم صالحي
ساعت ویکتوریا
مدرسه علميه معصوميه
رتبه 0
0 برگزیده
209 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
مدرسه علميه معصوميه عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top